Oferta

Oferta 2018/2019

Kliknij w interesujący Cię nagłówek, by zapoznać się z pełną ofertą:

Przedszkole

Zapraszamy dzieci w wieku 3-5 lat samodzielnie korzystające z toalety. Stopień znajomości języka polskiego nie jest istotny, ponieważ stworzyliśmy ofertę także dla dzieci wielojęzycznych. Za cel stawiamy sobie integrację Twojej pociechy z grupą rówieśniczą oraz naukę języka polskiego jako ojczystego lub drugiego. Zajęcia w naszej placówce nie pozwalają na nudę! Wychowawczynie stymulują wszechstronny rozwój dzieci poprzez wprowadzanie różnorodnych aktywności. Lektura polskiej literatury dla najmłodszych, warsztaty plastyczne, zabawy z muzyką, tańcem i piosenką, gry ruchowe na sali gimnastycznej i tradycyjna zabawa, to stałe elementy zajęć. Zabawki dla naszych przedszkolaków dobieramy tak, by służyły rozwojowi emocjonalnemu oraz intelektualnemu dzieci. Zajęcia odbywają się w godz. 9.00-14.00.

PLUSY OFERTY

 • Zajęcia są prowadzone przez wykwalifikowane przedszkolanki posiadające uprawnienia pedagogiczne, zaświadczenie o niekaralności, ukończony kurs pierwszej pomocy i trening z zakresu child protection.
 • Zapewniamy bezpłatną opiekę pedagoga szkolnego z możliwością konsultacji dla rodziców.
 • Zapewniamy dzieciom udział w imprezach okolicznościowych i uroczystościach szkolnych.
 • Plan dnia jest dostosowany do możliwości fizycznych oraz percepcyjnych dzieci (zabawa, ruch, zajęcia edukacyjne, odpoczynek, czas na posiłek przyniesiony z domu), przyjazną atmosferę oraz indywidualne podejście do każdego dziecka.
 • Każdy przedszkolak otrzyma dyplom Smoka Wawelskiego na koniec roku szkolnego.

Zerówka

Zapraszamy dzieci, które ukończyły 5,5-6 lat. Wiek i możliwości dzieci muszą być dostosowane do stopnia trudności treści nauczanych w polskim systemie oświaty. Najmłodszych uczniów przygotowujemy do zmierzenia się z wyzwaniami, które przyniesie klasa pierwsza, ale pozwalamy także na tradycyjną zabawę w ramach zajęć zintegrowanych. Już za rok misia i lalę zastąpią inne wyzwania, więc dajemy szansę na korzystanie z ostatnich chwil beztroskiego dzieciństwa!

Czego uczymy w zerówce? Wyrównujemy poziom znajomości języka polskiego wśród dzieci, zapoznajemy z polską literaturą i kulturą. Dbamy o prawidłowy rozwój fizyczny podczas zajęć na sali gimnastycznej. Rozwijamy zdolności artystyczne maluchów na zajęciach plastycznych. Zajęcia odbywają się w godz. 9.00-14.00.

PLUSY OFERTY

 • Program nauczania i podręczniki są zgodne z wymogami podstawy programowej MEN dla szkół polonijnych.
 • Wychowawczyni jest wykwalifikowanym nauczycielem, posiada uprawnienia pedagogiczne, zaświadczenie o niekaralności, ukończony kurs pierwszej pomocy oraz trening z zakresu child protection. Dodatkowo pedagog szkolny jest do dyspozycji dzieci i rodziców w razie potrzeby.
 • Zapewniamy naukę: języka polskiego (trzy godziny lekcyjne), plastykę (jedna godzina lekcyjna), dwie godziny tradycyjnej zabawy w przedszkolu połączonej z zajęciami ruchowymi na sali gimnastycznej, możliwość wypożyczania polskich lektur z biblioteki szkolnej.
 • Zapewniamy udział w imprezach i uroczystościach szkolnych.
 • Plan zajęć jest dostosowany do możliwości fizycznych oraz percepcyjnych dzieci (nauka, zabawa, ruch fizyczny, przerwy na posiłek przyniesiony z domu).
 • Zapewniamy przyjazną atmosferę oraz indywidualne podejście do każdego dziecka.
 • Każde dziecko otrzyma świadectwo Polskiej Szkoły Wawel na koniec roku szkolnego (ocena opisowa).

Szkoła podstawowa

Klasy I-III

Oferujemy kształcenie zintegrowane (j.polski – 3 godz. lekcyjne, plastyka – jedna godz. lekcyjna, WF – jedna godz. lekcyjna, religia – jedna godz. lekcyjna). Każdy uczeń ma prawo do bezpłatnych konsultacji z pedagogiem szkolnym. Pracujemy na podręcznikach zatwierdzonych przez MEN, zgodnych z założeniami podstawy programowej dla szkół polonijnych. Skupiamy się na nauce pisania oraz czytania, zapoznaniu uczniów z podstawowymi wiadomościami z zakresu ortografii i gramatyki języka polskiego. Uczniowie mają zapewniony kontakt z polską literaturą dla najmłodszych. Mogą także wypożyczać książki z naszej biblioteki i czytać je w domu samodzielnie lub z pomocą rodziców.  Zajęcia odbywają się w godz. 9.00-14.00.

PLUSY OFERTY

 • Wychowawczynie są wykwalifikowanymi nauczycielkami, posiadają uprawnienia pedagogiczne, zaświadczenie o niekaralności, ukończony kurs pierwszej pomocy oraz trening z zakresu child protection.
 • Plan dnia jest dostosowany do możliwości fizycznych i percepcyjnych dzieci. Lekcje są przeplatane zajęciami sportowymi, plastycznymi, przerwami na posiłek przyniesiony z domu.
 • Zapewniamy przyjazną atmosferę oraz indywidualne podejście do każdego ucznia.
 • Wydajemy świadectwo Polskiej Szkoły Wawel na koniec roku szkolnego (ocena opisowa).

Klasy V-VIII

Oferujemy nauczanie zgodne z podstawą programową MEN dla szkół polonijnych. Pracujemy na podręcznikach do języka polskiego i historii, wykorzystujemy różnorodne pomoce dydaktyczne, w tym multimedialne. Co sobotę odbywają się trzy lekcje z języka polskiego, po jednej lekcji: historii, plastyki i wychowania fizycznego. Okazjonalnie prowadzimy warsztaty literacko-teatralne, zajęcia dotyczące geografii Polski oraz lekcje wychowawcze służące integracji klasy. Przez cały rok zapewniamy uczniom kontakt z polską książką w ramach działającej w szkole biblioteki oraz bezpłatne konsultacje z pedagogiem szkolnym. Zajęcia odbywają się w godz. 9.00-14.00.

PLUSY OFERTY

 • Intensywne zajęcia z języka polskiego i historii są przeplatane plastyką i wychowaniem fizycznym.
 • Nauczyciele posiadają uprawnienia pedagogiczne, zaświadczenie o niekaralności, ukończony kurs pierwszej pomocy i szkolenie z zakresu child protection.
 • Zapewniamy opiekę pedagoga szkolnego oraz konsultacje dla rodziców w ramach czesnego.
 • Zapewniamy udział w imprezach i uroczystościach szkolnych.
 • Zapewniamy przyjazną atmosferę oraz indywidualne podejście do każdego ucznia.
 • Zapewniamy wydanie świadectwa Polskiej Szkoły Wawel na koniec roku szkolnego.

Przygotowanie do matury z języka polskiego jako obcego

Prowadzimy zapisy na kurs dla przyszłorocznych maturzystów, którzy w szkołach irlandzkich zamierzają przystąpić do egzaminu z języka polskiego jako obcego. Po utworzeniu się grupy poprowadzimy bezpłatny kurs ukierunkowany na jak najlepsze przygotowanie uczniów do egzaminu leaving cert. Kurs będzie polegał na uporządkowaniu wiedzy teoretycznej oraz ćwiczeniu umiejętności praktycznych z zakresu różnych kompetencji językowych. Zgłoszenia prosimy kierować na adres info@szkolawawel.com


JAK ZAPISAĆ DZIECKO DO SZKOŁY?

 1. Proszę uzupełnić formularz rejestracyjny poniżej, by otrzymać umowę.
 2. Podpisaną umowę (jedną) należy odesłać na adres korespondencyjny szkoły wraz z kopią aktu urodzenia dziecka (potwierdzenie wieku).
 3. Wpisowe należy przelać w terminie do tygodnia po otrzymaniu i odesłaniu podpisanej umowy.

O przyjęciu dziecka do szkoły decyduje niezwłoczne odesłanie podpisanej umowy z równoczesnym przelaniem wpisowego. Brak umowy lub wpisowego skutkuje automatycznym przeniesieniem na listę rezerwową/utratę miejsca.

UWAGA

Dane konta potrzebne do wykonywania przelewów załączamy do umowy.

CZESNE I WPISOWE 2018/2019

Czesne:

 • Jedno dziecko: €80 miesięcznie (Cena za zeg. godz. zajęć: €4)
 • Dwoje dzieci: €120 miesięcznie (Cena za zeg. godz. zajęć: €3/dziecko)
 • Troje dzieci: €160 miesięcznie (Cena za zeg. godz. zajęć: €2.66/dziecko)

Płatnych jest 38 sobót zajęć w ciągu roku szkolnego, każda sobota liczy pięć godzin zegarowych zajęć, średnio 4 soboty w miesiącu, czasem trzy lub pięć, dlatego opłata jest uśredniona. Ferie są niepłatne.

Czesne należy wpłacać do 10 dnia każdego miesiąca. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko ucznia oraz miesiąc, za który dokonywana jest opłata. Przykład: JAN KOWALSKI WRZESIEŃ 

Jeśli czesne za naukę ucznia nie będzie opłacane w terminie, szkoła wypowie umowę i nastąpi skreślenie dziecka z listy uczniów.

Wpisowe: 

 • €50 od dziecka

Wpisowe należy przelać na załączony do umowy numer konta, a przelew opisać imieniem i nazwiskiem dziecka oraz słowem “wpisowe”. Przykład: JAN KOWALSKI WPISOWE.

Wpisowe nie podlega zwrotowi i jest jednorazową opłatą na rzecz szkoły, jeżeli jest zachowana ciągłość nauki dziecka z roku na rok szkolny.


 

Formularz rejestracyjny kliknij tutaj

 

baner750x100