Oferta

Oferta 2017/2018

Kliknij w interesujący Cię nagłówek, by zapoznać się z pełną ofertą:

Przedszkole

Zapraszamy dzieci w wieku 4-5 lat samodzielnie korzystające z toalety (nie mamy możliwości zmieniania pieluch). Stopień znajomości języka polskiego nie jest istotny, ponieważ stworzyliśmy ofertę także dla dzieci wielojęzycznych.

Dlaczego warto wybrać nasze przedszkole? Za cel stawiamy sobie integrację Twojej pociechy z grupą rówieśniczą oraz naukę języka polskiego jako ojczystego lub drugiego. Zajęcia w naszej placówce nie pozwalają na nudę! Wychowawcy stymulują wszechstronny rozwój dzieci poprzez wprowadzanie różnorodnych aktywności. Lektura polskiej literatury dla najmłodszych, warsztaty plastyczne, zabawy z muzyką, tańcem i piosenką, gry ruchowe na sali gimnastycznej i tradycyjna zabawa, to stałe elementy zajęć. Zabawki dla naszych przedszkolaków dobieramy tak, by służyły rozwojowi emocjonalnemu oraz intelektualnemu dzieci. Zajęcia będą się odbywać w godzinach: 9.00-14.00.

PLUSY OFERTY

 • Zapewniamy zajęcia prowadzone przez wychowawców posiadających kwalifikacje zawodowe, uprawnienia pedagogiczne, polskie oraz irlandzkie zaświadczenie o niekaralności, ukończony kurs pierwszej pomocy.
 • Zapewniamy stałą opiekę pedagoga szkolnego z możliwością konsultacji także dla rodziców w ramach czesnego.
 • Zapewniamy możliwość uczestniczenia przedszkolaków w imprezach i uroczystościach szkolnych, wydarzeniach kulturalnych.
 • Zapewniamy plan dnia dostosowany do możliwości fizycznych oraz percepcyjnych dzieci (zabawa, ruch, zajęcia edukacyjne, odpoczynek, czas na posiłek przyniesiony z domu).
 • Zapewniamy przyjazną atmosferę oraz indywidualne podejście do każdego dziecka.
 • Zapewniamy wydanie dyplomu Smoka Wawelskiego na koniec roku szkolnego.

Zerówka

Do zerówki zapraszamy dzieci, które ukończyły szósty rok życia. Szkoła realizuje podstawę programową MEN w oparciu o podręczniki kursowe. Wiek i możliwości dzieci muszą być dostosowane do stopnia trudności treści nauczanych w polskim systemie oświaty. Najmłodszych uczniów przygotowujemy do zmierzenia się z wyzwaniami, które przyniesie klasa pierwsza, ale pozwalamy także na tradycyjną zabawę w ramach zajęć zintegrowanych. Już za rok misia i lalę zastąpią inne wyzwania, więc dajemy szansę na korzystanie z ostatnich chwil beztroskiego dzieciństwa!

Czego uczymy w zerówce? Wyrównujemy poziom znajomości języka polskiego wśród dzieci, również dwujęzycznych i wielojęzycznych. Zapoznajemy z polską literaturą dziecięcą. Dbamy o prawidłowy rozwój fizyczny podczas zajęć na sali gimnastycznej. Rozwijamy zdolności artystyczne maluchów na zajęciach plastycznych. Zajęcia będą się odbywać w godzinach: 9.00-14.00.

PLUSY OFERTY

 • Program nauczania i podręczniki są dostosowane do wymogów podstawy programowej MEN dla szkół dokształcających poza granicami Polski
 • Wychowawca posiada kwalifikacje zawodowe i uprawnienia pedagogiczne, polskie oraz irlandzkie zaświadczenie o niekaralności, ukończony kurs pierwszej pomocy
 • W ramach czesnego zapewniamy: zajęcia literacko-językowe (j.polski – trzy godziny lekcyjne), biblioteczne, plastykę, gry i zabawy ruchowe na lekcjach wychowania fizycznego, stałą opiekę logopedyczną od szóstego roku życia (testy przesiewowe, diagnoza, terapia), opiekę pedagoga szkolnego z możliwością konsultacji dla rodziców.
 • Zapewniamy udział w imprezach kulturalnych i okolicznościowych uroczystościach szkolnych.
 • Zapewniamy plan zajęć dostosowany do możliwości fizycznych oraz percepcyjnych dzieci (zabawa, nauka, ruch fizyczny, odpoczynek, przerwy na posiłek przyniesiony z domu).
 • Zapewniamy przyjazną atmosferę oraz indywidualne podejście do każdego dziecka.
 • Zapewniamy wydanie świadectwa na koniec roku szkolnego.

Szkoła podstawowa

Klasy I-III

Oferujemy kształcenie zintegrowane. Pracujemy na podręcznikach zatwierdzonych przez MEN, zgodnych z założeniami podstawy programowej dla szkół polonijnych. Skupiamy się na nauce pisania oraz czytania, zapoznaniu uczniów z podstawowymi wiadomościami z zakresu ortografii i gramatyki języka polskiego. W każdej klasie uczniowie mają zapewniony kontakt z polską lekturą, poezją i prozą dla najmłodszych. Biorą udział w szkolnych i międzyszkolnych konkursach literackich, historycznych oraz plastycznych rozwijających zdolności artystyczne oraz postawę patriotyczną. Zapoznają się z najstarszymi polskimi legendami, znaczeniem symboli narodowych, sylwetkami wybitnych rodaków. Dbają o właściwą postawę i sprawność fizyczną na lekcjach wychowania fizycznego. Relaksują się na plastyce. Każdy uczeń ma prawo do bezpłatnych konsultacji z logopedą i pedagogiem szkolnym. Zajęcia będą się odbywać w godzinach: 9.00-14.00.

PLUSY OFERTY

 • W ramach czesnego tygodniowo zapewniamy trzy godziny lekcyjne języka polskiego oraz zajęcia dodatkowe: plastykę, wychowanie fizyczne, religię z teoretycznym przygotowaniem do I Komunii Świętej dla chętnych, okazjonalne warsztaty literacko-teatralne i biblioteczne, stałą opiekę logopedyczną (testy przesiewowe, diagnoza, terapia), opiekę pedagoga szkolnego oraz konsultacje dla rodziców.
 • Wychowawcy posiadają kwalifikacje zawodowe i uprawnienia pedagogiczne, polskie oraz irlandzkie zaświadczenie o niekaralności, ukończony kurs pierwszej pomocy.
 • Zapewniamy uczestnictwo w imprezach kulturalnych, konkursach, uroczystościach szkolnych.
 • Zapewniamy plan dnia dostosowany do możliwości fizycznych i percepcyjnych dzieci. Lekcje są przeplatane zajęciami sportowymi, plastycznymi, biblioteczno-literackimi, przerwami na posiłek przyniesiony z domu.
 • Zapewniamy przyjazną atmosferę oraz indywidualne podejście do każdego ucznia.
 • Zapewniamy wydanie świadectwa na koniec roku szkolnego (ocena opisowa).

Klasy V-VIII

Oferujemy nauczanie zgodne z podstawą programową MEN dla szkół polonijnych. Pracujemy na podręcznikach do języka polskiego i historii, wykorzystujemy różnorodne pomoce dydaktyczne, w tym multimedialne. Co sobotę w ramach minimum programowego odbywają się trzy lekcje z języka polskiego i jedna lekcja historii. Dodatkowo w ramach czesnego zapewniamy zajęcia plastyczne (godzina lekcyjna) i wychowania fizycznego (godzina lekcyjna). Okazjonalnie prowadzimy warsztaty literacko-teatralne, zajęcia dotyczące geografii Polski oraz lekcje wychowawcze służące integracji klasy. Przez cały rok zapewniamy uczniom kontakt z polską książką w ramach działającej w szkole biblioteki, a także bezpłatną opiekę logopedyczną. Zajęcia będą się odbywać w godzinach: 9.00-14.00.

PLUSY OFERTY

 • Intensywne zajęcia z przedmiotów podstawowych są przeplatane plastyką i wychowaniem fizycznym.
 • Nauczyciele posiadają kwalifikacje zawodowe, uprawnienia pedagogiczne, polskie oraz irlandzkie zaświadczenie o niekaralności, ukończony kurs pierwszej pomocy.
 • Zapewniamy stałą opiekę logopedyczną w ramach czesnego (testy przesiewowe, diagnoza, terapia).
 • Zapewniamy opiekę pedagoga szkolnego oraz konsultacje dla rodziców w ramach czesnego.
 • Zapewniamy uczestnictwo w imprezach, uroczystościach, przedstawieniach szkolnych i konkursach.
 • Zapewniamy przyjazną atmosferę oraz indywidualne podejście do każdego ucznia.
 • Zapewniamy wydanie świadectwa na koniec roku szkolnego.

Przygotowanie do matury z języka polskiego jako obcego

Prowadzimy zapisy na kurs dla przyszłorocznych maturzystów, którzy w szkołach irlandzkich zamierzają przystąpić do egzaminu z języka polskiego jako obcego. Po utworzeniu się grupy poprowadzimy bezpłatny kurs ukierunkowany na jak najlepsze przygotowanie uczniów do egzaminu leaving cert. Kurs będzie polegał na uporządkowaniu wiedzy teoretycznej oraz ćwiczeniu umiejętności praktycznych z zakresu różnych kompetencji językowych (m.in. praca z tekstem literackim/publicystycznym pod kątem analizy, ćwiczenia polegające na tworzeniu różnych form wypowiedzi, np. esej, rozprawka, analiza przykładowych egzaminów maturalnych z poprzednich lat, etc.).

Zgłoszenia prosimy kierować na adres mailowy:   info@szkolawawel.com


REJESTRACJA UCZNIA W POLSKIEJ SZKOLE WAWEL

Proszę uzupełnić formularz rejestracyjny online, by otrzymać umowę.

Podpisaną umowę (jedną) należy odesłać na adres korespondencyjny szkoły.

Wpłaty wpisowego należy dokonać w terminie do tygodnia po otrzymaniu umowy.

Gdy wpisowe zostanie wpłacone, należy skompletować poniższe dokumenty oraz donieść je lub przesłać na adres korespondencyjny szkoły:

 • Kopię aktu urodzenia dziecka
 • Kopię dowodu osobistego lub paszportu rodzica

UWAGA! Dane konta potrzebne do wykonywania przelewów załączamy do umowy.


WPISOWE I CZESNE 2017/2018 

 • Jedno dziecko: €70 miesięcznie + wpisowe €50
 • Dwoje dzieci: €100 miesięcznie + wpisowe €50 od dziecka
 • Troje dzieci: €150 miesięcznie + wpisowe €50 od dziecka

Wpłat czesnego należy dokonywać najpóźniej do 10-go każdego miesiąca. W tytule przelewu prosimy koniecznie podać imię i nazwisko ucznia oraz miesiąc, za który dokonywana jest opłata. Przykład: JAN KOWALSKI WRZESIEŃ 

Jeśli czesne za naukę ucznia nie będzie opłacane w terminie, szkoła wypowie umowę i nastąpi skreślenie dziecka z listy uczniów.

Wpisowe jest jednorazową opłatą na rzecz szkoły i nie podlega zwrotowi.


JAK WPŁACAĆ WPISOWE I CZESNE

Po przesłaniu formularza rejestracyjnego, otrzymają Państwo dwie kopie umowy. Jedną kopię należy podpisać i niezwłocznie odesłać na adres korespondencyjny szkoły oraz wpłacić wpisowe. Wówczas dziecko zostanie przyjęte do szkoły. W przypadku braku miejsc w grupie/klasie skontaktujemy się z Państwem e-mailowo lub telefonicznie przed wysłaniem umowy.

Wpisowe prosimy przelać na załączony do umowy numer konta, przelew opisać imieniem i nazwiskiem dziecka oraz słowem „wpisowe”. Przykład: JAN KOWALSKI WPISOWE.

UWAGA!

O przyjęciu dziecka do szkoły decyduje niezwłoczne odesłanie podpisanej umowy z równoczesnym przelaniem wpisowego. Brak umowy lub wpisowego skutkuje automatycznym przeniesieniem na listę rezerwową/utratę miejsca.


Formularz rejestracyjny kliknij tutaj